Vad är gestaltterapi

I en gestaltterapi ses människan som en helhet som består av kropp, själ, tankar och känslor. Vi är beroende av kontakt med andra människor. Vi har också ansvar för våra liv och hur de utformar sig. Genom att vara medveten om de val jag gör, här och nu, blir det lättare att skapa ett meningsfullt liv och att möta andra människor på ett tillitsfullt och äkta sätt. Det blir också lättare att vara tydlig med de egna gränserna och behoven. Det här är några av grundpelarna i det gestaltiska förhållningssättet.

Gestaltterapi har funnits sedan 1940- och 50 talet. Det var en reaktion på den mer traditionella psykoanalytiska terapiformen som utvecklades av Freud m fl. I stället för att analysera ord och minnen som var vanligt på den tiden menade förgrundsfiguren i Gestalt, Fritz Perls, att uppmärksamheten skulle vara på ”här- och-nu” och de känslor som träder fram. Ett mål är att acceptera känslorna och kunna stanna kvar i dem.Terapeuten undviker att analysera och är i stället aktiv och närvarande i mötet med klienten. Genom att öka medvetenheten om att man gör och hur man gör på ett visst sätt får klienten en möjlighet att påverka och ändra sitt beteende.

Inom Gestaltterapin uppmärksammas den påverkan på individen som allt runtomkring, inklusive samhällets normer, har. Vi befinner oss hela tiden i ett sammanhang och interagerar med vår omgivning. Att undersöka hur interaktionen sker kan ge angelägna insikter och är något vi arbetar med i en gestaltterapi.

Praktiskt arbete i Gestaltterapi handlar om att undersöka och öka min medvetenhet om hur och på vilket sätt jag är i kontakt med andra människor och hela min omgivning. Det handlar inte om pekpinnar och förutfattade meningar om hur jag bör leva. Det handlar istället om att jag ska få tillgång till hela mitt register som människa och kunna göra medvetna val i livet, i allt från nära relationer till stora, strategiska beslut.

Det är en humanistisk terapiform. Där andra betraktar människan antingen som förutbestämd av sina drifter och sin historia eller som ett tomt ark som kan fyllas med vad som helst, betonar Gestalt istället människans frihet och strävan efter att skapa mening i sitt liv.

Gestaltterapin utvecklades som en arbetsmetod för individuell psykoterapi. Metoden har också visat sig vara ett kraftfullt verktyg för arbete med grupper, organisationer och företag